金沙国际

Posibleng kuwalipikado kayo sa programa ng pagtulong sa minsanang pagbabayad upang matulungan kayong malampasan ang pinansiyal na kagipitan.

金沙手机app平台

金沙官网9304

Makakapag-iskedyul kayo ng pagbabayad ng kasalukuyang balanse ninyo sa loob ng ilang buwan para makatulong na matugunan ninyo ang mga pansamantalang suliraning pinansiyal. Tingnan ang mapagpipilian ninyo sa pagpapatagal ng panahon ng mga pagbabayad.MAG-SIGN IN SA ACCOUNT NINYO

 

GUMAMIT NG MINSANANG PAGGAMIT (ONE-TIME ACCESS)
金沙app下载网址

Tumanggap ng Pansaklolo para sa Pagtulong sa Enerhiya sa pamamagitan ng Ayudang Pangkomunidad (REACH)金沙官网9304

Ang Pansaklolo para sa Pagtulong sa Enerhiya sa pamamagitan ng Ayudang Pangkomunidad (Relief for Energy Assistance through Community Help, REACH) ay tumutulong sa mga kuwalipikadong kostumer na mababa ang kita na dumaranas ng hindi mapipigilan o hindi inaasahang pinansiyal na kagipitan. Kumuha ng kompletong mga detalye ng programa.

金沙官网注册开户

Mag-enroll sa Programa ng Pagtulong sa Enerhiya para sa Tahanang Mababa ang Kita (Low Income 主页 Energy Assistance Program, LIHEAP)金沙官网9304

Nagbibigay ang pederal na napondohang Programa ng Pagtulong sa Enerhiya para sa Tahanang Mababa ang Kita (LIHEAP) ng tulong pinansiyal upang matumbasan ng mga kuwalipikadong kabahayan ang mga gastos sa enerhiya, kasama na ang gastos sa pagpapainit, pagpapalamig, at weatherization (pagprotekta sa gusali mula sa init at lamig) sa tahanan. Alamin pa ang tungkol sa LIHEAP.