金沙国际

CARE và FERA là các chương trình giảm giá của PG&E, giúp đỡ các khách hàng hội đủ điều kiện chi trả hóa đơn năng lượng. Hơn 1.4 triệu khách hàng hiện đang được giảm giá hóa đơn thông qua hai chương trình này. Quý vị chỉ cần điền mẫu đơn ghi danh tham gia CARE/FERA trên mạng trực tuyến và chúng tôi sẽ cho quý vị biết là quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

  • Chương Trình Trợ Giá Năng Lượng California (CARE). Giảm giá hàng tháng ít nhất 20% cho chi phí dịch vụ điện và khí đốt. Những người tham gia hội đủ điều kiện dựa trên các quy định hướng dẫn về lợi tức hoặc nếu tham gia một số chương trình trợ cấp chính phủ.
  • Chương Trình Trợ Cấp Giá Điện dành cho Gia Đình (FERA). Giảm giá hàng tháng 18% chỉ dành riêng cho dịch vụ điện. Phải là hộ gia đình có từ ba người trở lên. Những người tham gia hội đủ điều kiện dựa trên các quy định hướng dẫn về lợi tức.

NỘP ĐƠN XIN TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN NGAY BÂY GIỜ

Tìm các mẫu đơn gửi qua thư bưu điện cộng với đơn xin bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung và tiếng Việt trong mục “Điền đơn xin”, ở dưới.


金沙官网手机版

Gia hạn ngay bây giờ nếu quý vị nhận được lời đề nghị gia hạn. Quý vị cũng có thể gia hạn nếu đang ở trong giai đoạn 90 ngày kể từ ngày hết hạn đợt ghi danh tham gia hiện tại của quý vị.


GIA HẠN BÂY GIỜ

金沙官网手机版

Gửi giấy tờ của quý vị ngay bây giờ nếu quý vị nhận được yêu cầu xác minh tình trạng hội đủ điều kiện qua quy trình kiểm tra xác nhận mức sử dụng cao hoặc kiểm tra xác nhận sau ghi danh. Tìm hiểu thêm về cách thức hoàn tất quy trình này.


KIỂM TRA XÁC NHẬN BÂY GIỜ

金沙国际

Xem lại các quy định hướng dẫn ở dưới. Quý vị cũng có thể xác định tình trạng hội đủ điều kiện sơ bộ bằng cách gửi tin nhắn “CARE” đến số 20283. Chúng tôi sẽ hỏi một số câu hỏi và cho quý vị biết là chúng tôi có thể ghi danh cho quý vị ngay hay không, hay là quý vị cần phải nộp đơn xin

      • CARE – Giảm giá dịch vụ điện và khí đốt
      • FERA – Chỉ giảm giá điện cho các hộ gia đình có ít nhất 3 người trở lên

金沙官网手机版

Số người trong hộ gia đình
CAREFERA
1-2

$33,820 hoặc ít hơn

Không hội đủ điều kiện

3

$42,660 hoặc ít hơn

$42,661–$53,325

4

$51,500 hoặc ít hơn

$51,501–$64,375

5

$60,340 hoặc ít hơn

$60,341–$75,425

6

$69,180 hoặc ít hơn

$69,181–$86,475

7

$78,020 hoặc ít hơn

$78,021–$97,525

8

$86,860 hoặc ít hơn

$86,861–$108,575

9

$95,700 hoặc ít hơn

$95,701–$119,625

10

$104,540 hoặc ít hơn

$104,541–$130,675

Đối với mỗi người cộng thêm, cộng

$8,840

$8,840–$11,050

*Trước thuế dựa trên các nguồn thu nhập hiện tại. Dữ liệu trong bảng áp dụng cho các khách hàng là cư gia diện một hộ gia đình. Các quy định hướng dẫn về thu nhập có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng Năm 2020.
金沙官网手机版金沙国际

Chỉ mất vài phút để điền. Không cần cung cấp bằng chứng thu nhập và các câu trả lời của quý vị sẽ được giữ bảo mật. Để có kết quả nhanh nhất, hãy sử dụng đơn xin trực tuyến của chúng tôi.